Vad är vi?

Förstasidan

Vad är vi?

Deltagare

Arbetsmodeller

Trender

Variabler

Scenarion

Länkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Något om framtidsstudieprocessen

Utgångspunkten för studierna var klargjorda värderingar, omvärldsbevakning samt registrering av nationella och internationella trender. En noggrann trendanalys följde. Omvärldsbevakningen skedde på Internet, med hjälp av en bred bas av specialtidningar, specialistintervjuer, noggrann kontakt med svensk dagspress, radio och tv. En naturlig utgångspunkt för värderingarna var ett ekologiskt uthålligt långsiktigt perspektiv. Det innebar en jakt på forskning kring förnyelsebara energikällor, billiga transportlösningar, ett effektivare jordbruk, mer integrerade städer etc. De nya tekniska lösningarna sker alltid inom en mänsklig ram. Den nya människan tvingas hantera alla dessa möjligheter och praktiska lösningar, många av dem ännu okända för oss.

  Som ett led i den kreativa processen skapades den s.k. trendväggen.

En hjälp för att uppnå det breda perspektivet garanterades genom att varje kursdeltagare redogjorde för minst en bok inom fritt valt ämne.

Efter det grundläggande arbetet gick projektet in en kreativ fas, skild i känsla och handling från det noggranna datainsamlingsarbetet. Vi utsatte trender och samhällen för positiva genombrott inom vetenskapen eller katastrofer på global nivå sk Wild Cards. I det kreativa arbetet kombinerades fördomsfritt olika trender med den sk Cross- Impactmetoden. Arbetsmetoden gav resultat av science-fictionkaraktär men den internationella överblicken visade att flera av de märkligaste kombinationerna redan höll på att konstrueras någonstans i världen.

Varje trend, oberoende av trovärdighet, bedömdes för sin sannolikhet. När kommer Jesus tillbaka, och har det någon betydelse? Eller skapar vi kanske helt nya religioner ? När sker genombrottet inom fusisonskraften och vad blir dess troliga effekter? Ett genombrott inom solenergi - vad innebär det för Nord-Syddialogen och Syds ekonomi ?
Parallellt med trendarbetet erbjöds föreläsningar inom en mängd områden. Vi erbjöds fördjupade kunskaper inom t.ex. förändringsprocesser, visionens makt, paradigmskiften, det ekologiska perspektivet och de fyra systemvillkoren. Vi lärde oss mer om framtidens dataanvändning, det mångkulturella samhällets möjligheter, global ekonomi, politisk och religiös förändring på global nivå. I bakgrunden fanns hela tiden frågeställningen om inom vilka områden det kunde skapas arbete med nya tjänster, nya produkter och kombinationer av dessa. Vi lärde oss mer om idéspridning, framtidens arbetsmarknad, forskningsfronter och Naisbitts megatrender.

Den breda ansatsen fick oss för att några månader tappa det vardagliga ideologiska och kanske emotionella fotfästet. Vi tvingades omvärdera många tidigare antaganden, självklarheter löstes upp i osäkerhet och slutade ibland i en känsla av obehag. I slutet av processen sov många ganska dåligt. I den här situationen visste vi ännu inte utifrån vilka utgångspunkter scenarierna skulle skapas. Det uppehöll i det längsta bredden i resonemangen men ökade den intellektuella påfrestningen.

I debatterna fanns ett genomtänkt ekologiskt perspektiv kompletterat av det senaste inom modern teknik. Efter det att trenderna bedömts och vägts, skapades fyra alternativa scenarion utifrån dimensionerna lokal/global respektive individuell/kollektiv, valda medvetet av konsulterna på Visionscentrat. Dimensionerna var en överraskning men efter den långa tiden med noggranna trendstudier fanns en hunger efter att få utarbeta alternativa framtider. I den här fasen fick många av oss frågor från vänner om bekanta om hur framtiden skulle bli eller troligen bli. Vi tvingades lära oss hantera den frågeställningen men insåg också att nästan alla är intresserade av framtiden. Frågan är om det finns någon möjlighet att påverka den?

Skapandet av scenarierna var en snabb process som skulle behövt längre tid. Pusselbitarna hade dock skapats och vägts under ett halvår. Konsten var att sätta samman dem till en helhet vilket inte var enkelt men en intellektuell utmaning. Det var lätt att se att ett normalt samhälle inte skulle ha kraften att ändra sig på alla punkter samtidigt. Det finns redan en utarbetad infrastruktur och en ekonomisk livslängd för t.ex. hus och vägar. Det fantastiska ekologiska Babylonska hängande trädgårdarna skulle få vänta med sina intelligenta programmerbara fönster, lokal kemikalie- och matproduktion och mikroteknik. Hur troligt var det nya samhället med utbyte av tjänster och varor som skulle krossat det konventionella ekonomiska systemet ?

Tillbaka

Topp