Arbetsmodeller och metoder

Förstasidan

Vad är vi?

Deltagare

Arbetsmodeller

Trender

Variabler

Scenarion

Länkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bearbetning av Nine Box-tabeller

En enkel översikt med bedömningar om sannolikheten för att trenderna skall inträffa och effekten om de förverkligas.

Den offentliga sektorn upplösning och sönderfall. Stor sannolikhet och medelstor effekt. Trenden är mycket beroende av enskilda nationers ekonomiska styrka. Det kommer finnas privata alternativ.

Den liberala demokratins kollaps. Stor sannolikhet och stor effekt. Argumentet är marknadskrafternas styrka och den politiska enigheten. Demokratins som stötts av massmedia försvagas i o m massmedias övergång till underhållning snarare än politisk analys

Politiker utan makt. Medelstor sannolikhet och medelstor effekt. Trenden stöds av ett minskat ansvar från företagens sida att stödja det samhälle de verkar i. Många storföretag betalar en minimal skatt och flyttar enkelt sin produktion till andra länder.

Svårbotliga datavirus. Stor sannolikhet och stor effekt. Trenden stöds av att länder kan börja bekriga andra länder bara tekniken har anskaffats. Kriget mellan datahackers och länders dataspecialister fortsätter

En stor jordbävning slår ut Silicon Valley dataindustri. Stor sannolikhet med stora effekt. Geologer har länge varnat för en sådan händelse

Fusionskraften. Medelstor sannolikhet med stor effekt. De tekniska problemen tycks fortfarande ytterligt svårlösta men de enorma vinsterna av ett genombrott medför fortsatt forskning trots många besvikelser

Energiförsörjning- grön teknik som energialstrare. Medelstor sannolikhet med stor effekt. Den politiska viljan globalt är god men många av de prövade lösningarna har medfört miljöproblem och storskalighetsproblem

Energigenombrott. Stor sannolikhet med stor effekt. Alternativa energikällor

Nedläggning av fossila energikällor. Medelstor sannolikhet med stor effekt.

Nedläggning av alla kärnkraftverk. Medelstor sannolikhet med medeleffekt.

Vindkraften tar stor del av energiproduktionen. Liten sannolikhet med medelstor effekt.

Matöverskottet går till Tredje Världen. Medelstor sannolikhet med stor effekt. Krafter som nu ägnas åt överlevnad skulle kunna användas till något mer konstruktivt och långsiktigt uppbyggnadsarbete

Medborgarlön. Medelstor sannolikhet med medeleffekt. Trenden stöds av att man inser att arbetslösheten inte går att betvinga i o m den fortsatta tekniska rationaliseringen

Ändrad pensionsålder (75 år) Stor sannolikhet med stor effekt. Mot trenden går en allt större kunskap om hur tidigt en pensionering måste förberedas, pensionsförsäkringar etc. Trenden stöds av att vi blir allt äldre och allt friskare. I en mängd länder arbetar pensionärer för att förstärka sin ekonomi men också för att umgås och hjälpa släkten

Arbetslösheten upphör. Medelstor sannolikhet med medelstor effekt. I politiska tal har arbetslöshetens avskaffande fortfarande en stark ställning. Så länge problemet inte är politiskt dolt kommer man att fortsätta att bearbeta problemet

Övertidsarbete förbjuds. Stor sannolikhet med stor effekt. Det finns dock studier som visar att organisationerna anpassar sig och effekten i antal nya arbeten blir betydligt mindre än man först tror.

Moms och skattebefrielse för egenföretagare de första tre åren. Medelstor sannolikhet och stor effekt.

Lag om att alla blir delägare i det företag de arbetar i. Medelstor sannolikhet med stor effekt.

Elproblem med allergier. Medelstor sannolikhet med medelstor effekt. Även med en grön våg och gröna lösningar kommer elkraften finnas kvar i närmiljön, i hemmet, på arbetsplatserna och i kommunikationssystemen

Tekno-sjukvård. Stor sannolikhet med medeleffekt. Det gäller moderna problem med teknostress, allergier mot nya ämnen, musarm, fetma av för mycket stillasittande etc.

Bygga nytt ozonskikt. Sannolikheten bedöms som liten medan effekten är medel till stor. Forskarna kommer försöka lösa gåtan, inte minst för Australiens behov. De vill närma sig problemet innan det blivit stort (hålet) att det inte finns någon aktiv åtgärd som kan bemöta själva problemet

Liv upptäcks på andra planeter. Medelstor sannolikhet med stor effekt. Det har inträffat en paus i den stora satsningen mot utforskningen av rymden, men intresset är fortsatt stort

Oupptäckta miljöskandaler. Medelstor sannolikhet med stor effekt lokalt. Den globala kontrollen är ännu inte utbyggd.

Att kunna lösa världens vattenförsörjning. Medelstor sannolikhet med stor effekt. Allt fler
futurister ser tänkbara konflikter upp till storkrig kring vattenfrågorna. De stora mängderna som krävs för t.ex jordbruk hindrar många kreativa transportlösningar över stora avstånd.

Alla restauranger serverar med etiskt ställningstagande. Stor sannolikhet med medeleffekt

Att kunna bemästra magnetismen. Medelstor sannolikhet med stor effekt.

Läkemedelsintaget upphör. Medelstor sannolikhet med medelstor effekt. Svårbedömt med den nya gentekniken.

Kloning av människor. Stor sannolikhet med stor effekt.

Genmanipulation på mänskliga foster. Stor sannolikhet med stor effekt.

Arvsmassan påverkas av genmanipulerad mat (mutationer) Medelstor sannolikhet med stor effekt.

Farsoter slår hårt. Medelstor sannolikhet med stor effekt. Vi tänker här på bakterier som blivit resistenta mot antibiotika. AIDS-epidemien är redan en pågående svårstoppad farsot även om vi känner till botemedlet dvs att inte utsätta sig för smitta genom sexuell avhållsamhet/försiktighet

AIDS- och cancerfrågan löses. Stor sannolikhet med stor effekt. En stor forskarinsats pågår fortfarande vilket borgar får en lösning på lång sikt. Hittills har dock nästan alla försök haft svagheter. Den finns en inriktning som främst dämpar symtomen och lidandet utan att kunna komma åt orsakerna.

Cancerepidemi hos dator- och mobiltelefonanvändare. Stor sannolikhet med medelstor effekt.

Sjukdomar bryter ut i befolkningstäta områden i västvärlden. De stänger sina gränser för varor och människor från tänkbara smittkälloområden

Babydesign. Du designar din baby efter hårfärg, egenskaper etc. Mot trenden går den etiska problematiken men den stöds av rika familjers möjligheter att genomföra sådana program

Nya ekonomier t.ex LETS-systemens genomförande. Låg sannolikhet med stor effekt. Penningekonomin har en mycket stark ställning.

Sociala uppfinnare. Stor sannolikhet med medelstor effekt. Uppfinnaren hjälper resurspersoner, ideellt och icke-ideellt arbetande, med att finna varandra, hittar okonventionella lösningar i ett samhälle med betydligt mindre resurser för sociala problem

Grannsamverkan. Stor sannolikhet med medelstor effekt. Samverkan skulle framtvingas av färre politiska medel, ett minskande politiskt intresse för sociala frågor. Någon annan lösning måste skapas.

Inredningsdesigners för virtuella rum. Stor sannolikhet med medelstor effekt.

Papperssamhället inklusive böcker försvinner. Liten sannolikhet med medelstor effekt.

Brain-drain. Stor sannolikhet med medeleffekt. Fortsatt flykt av högutbildade från Sverige, främst ingenjörer, till länder med högre löner, varmare klimat och modern, internationell livsstil och internationella kontakter
Mot trenden går att de flesta folkförflyttningar missbedömts och överskattats, frånsett massflyttningen till städerna och vid enskilda krig. Kineser har inte invandrat i miljoner till Indien eller Ryssland, och ryssarna har inte överflödat Väst-Europa.

Migrationseffekter. Stor sannolikhet med stora effekter. Det gäller gettoisering, rörelsen mot storstäderna och landsbygdens utarmning, arbetslösheten och invandringen, i första hand riktad mot storstäderna. Vi räknar också med en viss återflyttning av personer med hög kompetens som arbetat utomlands.

Varje skola har egen TV-kanal. Stor sannolikhet med medeleffekt. Det har blivit allt viktigare för institutioner att ha en egen profil vilket tvingar fram PR där TV är en del.

Varje skola har sitt eget jordbruk. Medelstor sannolikhet med stor effekt. Tanken är att respekten för miljön, matproduktion, transport och energifrågor ökas.

Babylons hängande trädgårdar. Stor sannolikhet med stor effekt. En delvis ny arkitektur inriktad mot glas, tänkande hus med hängande och rinnande vatten med egen rening, mycket luft i arkitekturen, mobila eller lättföränderliga hem, väggar med intelligent glas och nya stora mediaväggar etc

Eurons hot mot dollarn. Stor sannolikhet och medelstor effekt. Beror helt på Europas förmåga att hantera sina egna problem och tillväxten öster ut. Skulle USA inrikta sig mot Asienmarknaden och släppa stödet till Europa, kan ett ekonomiskt krig bryta ut

Dollarkrasch. Stor sannolikhet och stor effekt. USA har haft en mycket lång högkonjunktur och med en övervärderad börs. Världens valutor är fortfarande knutna till dollarn

Laglöshet inom media och reklam. Liten sannolikhet med stor effekt men denna expansiva marknads utveckling är svår att förutsäga

Nya material. Stor sannolikhet med medelstor effekt. Behoven av att skaffa starkare, lättare och billigare material garanterar en fortsatt produktutveckling liksom grundforskning. Kombinationsmöjligheterna av redan befintliga material är mycket stor

Alf Svensson blir statsminister. Medelstor sannolikhet med medeleffekt

Svenska kyrkan datoriseras- Cyberchurch och finns enbart på nätet. Medelsannolikhet med liten effekt

Nyandliga kyrkor och mötesplatser öppnas. Stor sannolikhet med medeleffekt

Kyrkobyggnader tas i bruk i kommersiellt syfte. Trenden har redan inletts och finns t.ex i Storbritannien. Den svenska kyrkans löskoppling från staten kräver helt nya lösningar

Religionsvärldskrig. Stor sannolikhet med stor effekt. Frågan gäller bl a de muslimska ländernas utveckling och ställning i världssamfundet. En förnyad kommunistisk våg som har kraft nog att utmana demokratierna eller islam anses inte trolig. Nord-Sydkonflikten har inga tydliga religiösa skiljelinjer.

Ett nytt FN baserat på gräsrotsrörelser och världens alla stater. Stor sannolikhet med medeleffekt.

Ett ekonomiskt stabilt Ryssland. Medelstor sannolikhet med stor ekonomisk konsekvens
(som marknad) och naturresursrikt, och med en bättre hushållning med de stora resurserna.

Skuldavskrivning för fattiga länder. Medelstor sannolikhet med stor effekt

Krig mellan Turkiet och Grekland. Medelstor sannolikhet med stor effekt. Båda är dock medlemmar av NATO och Turkiet har ingen entylig riktning mot islam.

 

Topp