Trender

Förstasidan

Vad är vi?

Deltagare

Arbetsmodeller

Trender

Variabler

Scenarion

Länkar

 


Innebär globaliseringen att skolan går mot mångfald eller enfald?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ökad mångfald och internationalisering

Den ökade mångfalden vad gäller skola och kompetensutveckling kan hittas på många plan. Sättet att lära ut kan variera från det rent mekaniska (som får symboliseras av den gamla skolbänken) till det som brukar kallas organiskt lärande, vilket betyder upplevelsebaserat lärande.

Friskolorna i Göteborg har tredubblat elevantalet sedan 9685 (grundskolenivå).
På gymnasienivå har friskolorna ökat från 695 till 787 elever de senaste två åren.
Kurser och program på universitetet ökar i antal. Fler studenter väljer fria kurser framför bundna program. Allt fler skolor ansöker om, och får, högskolestatus.

Många kulturer blandas på skolorna. På Toleredskolan i Lundby finns ett drygt trettiotal språk representerade.


En allmän internationalisering tycks råda.
Allt fler väljer kurser utomlands för att komplettera sin utbildning och denna komplettering väger allt tyngre bland ansökningshandlingarna.
Antalet utlandsstudenter var läsåret 96/97 runt 20300 och ökade med ca 4700 personer d.v.s. mer än 20% (23) till nästa läsår. Antalet utbytesstudenter ökade samma period med 1300. Vilket också motsvarar ca 20%.

Nordiska Folkliga akademin här i Göteborg kan ses som ett bra exempel på både internationalisering och mångfald. Akademin är öppen för alla skandinaver som på något sätt har med folkbildning att göra. Just nu pågår ett projekt där den studerande själv helt bestämmer vad han/hon ska läsa och akademin kan tillhandahålla material, kost och logi samt arbetskamrater.

Internationaliseringstrenden tycker vi nog är i ett ganska tidigt skede, snabbt växande och i början av sin utveckling. Den underbyggs av andra trender inom det alltmer multinationella företagandet och det ökande resandet inom fritids och turistnäringen t.ex. Vi har svårt att se att någon typ av mättnadsnivå skulle kunna uppnås inom en skönjbar framtid.

Det större urvalet av inlärningstekniker måste väl ses som mycket positivt både för den enskilde och samhället i stort. Mycken kraft och kunnande har nog gått förlorad förr i tiden därför att alla inte kunde tillgodogöra sig det rent mekaniska inlärandet.

Nästa sida
Topp