Trender

Förstasidan

Vad är vi?

Deltagare

Arbetsmodeller

Trender

Variabler

Scenarion

Länkar

 

Morgondagens sjuksköterska jobbar kanske gratis?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideellt arbete

- Tre miljoner svenskar jobbar frivilligt.
- De lägger cirka 480 miljoner timmar per år, 13 timmar per person och månad i arbetet inom 200 000 organisationer.
- Värdet av det frivilliga arbetet beräknas till 70 miljarder kronor.
- Den redovisade omsättningen i frivilligsektorn är drygt 60 miljarder per år.
- Arbetet motsvarar 300 000 heltidstjänster.

Den största gruppen bland frivilligarbetare är förvärvsarbetande 35-49-åringar.10% av frivilligarbetarna uppfattar att deras arbete ersätter "riktiga jobb". Arbetet består till exempel i att hålla sociala mötesplatser öppna med kaffe och te, köra ut fika till uteliggare, följa med på sjukbesök, ingå i telefonjourer, väntjänster, anhörigstödföreningar, idrotts- föreningar.
Attityden till frivilligarbete i Sverige är att det är ett engagemang som ger de frivilligarbetande minst lika mycket utdelning som dem som de ställer upp för.
"Att frivilligorganisationerna nu lyfts fram i ljuset och tillskrivs en rad positiva värden hänger samman med välfärdsstatens kris och dess ekonomiska, politiska och moraliska förtecken", skrivs i Socialvetenskaplig tidskrift 2-3, 1998.

Susanne Ellis konsult för frivilligorganisationer säger att
­ För de flesta är det en kombination av motiv som gör att de ställer upp frivilligt ­ önskan att få vänner, att utveckla talanger som inte ryms i deras ordinarie jobb, att göra gott för andra. Vi tror också att det är varierande orsaker till att folk söker sig till ideellt arbete , man vill känna sig behövd, ha en sysselsättning, ingå i ett sammanhang, vara idrottstränare åt sina egna barn och andras etc. Det kan också vara så att man höjer sin kompetens genom ett ideellt arbete, man blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Många föreningar har utbildning för sina frivilligarbetande. Det är också så att för många arbeten krävs det specialkunskaper eller erfarenheter. I ett arbeta inom länkarna förutsätts att du är nykter alkoholist.
Många frivillig organisationer når också ut till de behövande på ett sätt som samhällets hjälpverksamhet inte gör. De blir ett komplement till den allmänna välfärden.

Svenska Röda korset, Stiftelsen Noaks Ark, Rädda Barnen, Brottsofferjourernas Riksförbund, BRIS, Riksorganisationen Kvinnojourer i Sverige. Sveriges Mansjourers Riksförbund, Stockholms Stadsmission, Frälsningsarmen, Lions Club är exempel på några av 22 organisationer som gått samman i Forum för frivilligt socialt arbete. Där drivs ett projekt som med pengar från Socialdepartementet arbetar på att öka samverkan mellan kommunerna och frivilligorganisationerna. Ett sätt att slå en brygga mellan de två helt olika kulturerna.

"Fram till 1950-talet sköttes den huvudsakliga vården och omsorgen av genom frivilligt arbete." Christina Magnusson ordförande för Röda Korset menar att deras arbete skall ses som ett komplement till den vård som samhället står för. ­Däremot lämnar vi gärna över verksamheter som vi har startat till samhället, som sen får driva det vidare. Så har skett med hemtjänsten som började på 50-talet som ett initiativ från Röda korset.
Företag ökar också sin goodwill genom det ideella arbetet.
Bland unga arbetsösa finns också attityden att de lever på ett förtäckt kulturstipendium genom att de arbetar ideellt i kulturföreningar och inkasserar sitt kulturbidrag genom ekonomiskt bistånd från socialbyrån.

Nu börjar socialtjänstens skepsis till frivilliga insatser att släppa även i Sverige och den så kallade Karlskrona-modellen börjar sprida sig i Sydsverige. Där började kyrkans frivilliga samarbeta med socialtjänsten inom narkoman och alkoholistvården. Med goda resultat.
Frivilligarbetet har kommit för att stanna vad som kan stoppa den är en politisk vilja till att ta över denna sektor. Trenden är gynnsam för de flesta här skapas syselsättning och menig med livet för många. För staten kan det vara ogynnsamt då det inte ökar skatteintäkterna och är svårt att kontrollera.

Nya "riktiga arbetstillfällen" är fundraiser i USA en vedertagen yrkestitel. I Sverige titulerar sig Anna de Geer generalsekreterare hon arbetar i sponsringföretaget Mentor. Inom telemarketing finns också "riktiga arbeten" i denna sektor.


Topp